Privacybeleid

Inleiding

Stap voor Stap Organizing neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik verwerk en met welk doel dat gebeurt. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stap voor Stap Organizing. Ik raad je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen.

 

Wie is Stap voor Stap Organizing?

Stap voor Stap Organizing is een eenmanszaak, gevestigd aan de Tramstraat 20, 5388 GG te Nistelrode. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87121824. A.E. Borst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en bereikbaar via info@stapvoorstap-organizing.nl.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, contact- of adresgegevens en BSN.

Sommige gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens. Stap voor Stap Organizing verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens minderjarigen

Stap voor Stap Organizing heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen in een aantal gevallen echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 is, bijvoorbeeld als het gaat om bezoekers van de website. Als je ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld, zonder toestemming van ouder of voogd terwijl die toestemming wel nodig was, dan kun je contact opnemen via info@stapvoorstap-organizing.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Stap voor Stap Organizing verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook kan het zijn dat ik je gegevens ontvang via derden in verband met mijn dienstverlening. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • overige persoonsgegevens die je uit eigen beweging actief verstrekt op welke manier dan ook. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, telefonisch contact, e-mailen, sociale media enzovoorts;
 • bedrijfsnaam (zakelijke klanten);
 • Kamer van Koophandel nummer (zakelijke klanten).

 

Met welk doel worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Stap voor Stap Organizing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst;
 • facturatie en financiële administratie;
 • het afhandelen van informatieaanvragen;
 • het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken;
 • voor het afhandelen van eventuele klachten;
 • marketing- en communicatie activiteiten.

 

Op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Stap voor Stap Organizing verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de gronden als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • je hebt toestemming gegeven voor de verwerking, of
 • de verwerking is nodig om de overeenkomst uit te kunnen voeren, of
 • de verwerking is nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of
 • Stap voor Stap Organizing heeft een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken.

 

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Stap voor Stap Organizing bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

 • persoonsgegevens: naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail worden 7 jaar na het laatste contact verwijderd;
 • e-mail: e-mails ouder dan 7 jaar worden verwijderd, tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil;
 • facturen: facturen worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

 

Wanneer worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Stap voor Stap Organizing verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Hiermee zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van je persoonsgegevens buiten de EER.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • inzage: als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Stap voor Stap Organizing over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen;
 • wijzigen: je hebt het recht je gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is;
 • beperken van de verwerking: je hebt, onder voorwaarden, het recht om Stap voor Stap Organizing te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • recht van bezwaar: als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Stap voor Stap Organizing of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking;
 • gegevensoverdracht: je hebt het recht om de door jou aan Stap voor Stap Organizing verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken op grond van je toestemming of een met jou gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen).Je bent vrij om die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie;
 • toestemming intrekken: in alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat de gegevens dan niet meer verwerkt mogen worden. Het kan zijn dat Stap voor Stap Organizing je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Een verzoek tot één van bovenstaande acties kan verstuurd worden naar info@stapvoorstap-organizing.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos behoudens misbruik.

Je verzoek zal zo snel mogelijk in behandeling worden genomen (uiterlijk binnen vier weken na ontvangst). Indien je verzoek wordt afgewezen zullen wij de reden hiervan toelichten.

 

Hoe wordt er met een datalek omgegaan?

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houdt Stap voor Stap Organizing zich aan de meldplicht datalekken. De datalek wordt, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Mocht je een datalek ontdekken dan verzoek ik je dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd te melden. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@stapvoorstap-organizing.nl.

 

Hoe ver gaat de aansprakelijkheid?

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Stap voor Stap Organizing verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Stap voor Stap Organizing accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/ of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Ik adviseer daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Stap voor Stap Organizing ga je akkoord met deze wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met vragen of klachten?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring, de wijze waarop je gegevens gebruikt worden of een klacht hebben over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, dan kun je een e-mail sturen naar info@stapvoorstap-organizing.nl.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Stap voor Stap Organizing neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stapvoorstap-organizing.nl.

De volgende maatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, recente updates;
 • SSL, wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk);
 • fysieke maatregelen om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van Stap voor Stap Organizing

In het kader van onze online dienstverlening legt Stap voor Stap Organizing gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf dient te verstrekken of dat je deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden je gegevens uitsluitend verwerkt om je identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Stap voor Stap Organizing daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of je hiermee hebt ingestemd.

Bezoekgegevens
Op onze website www.stapvoorstap-organizing.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Stap voor Stap Organizing haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

Cookies
Sommige delen van de website van Stap voor Stap Organizing kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Edge of Chrome) om deze cookies op je computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van je browser kan je ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Stap voor Stap Organizing en andere websites
Op de website van Stap voor Stap Organizing tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Stap voor Stap Organizing kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de organisatie die je bezoekt.

 

VERSIE: SEPTEMBER 2022

De laatst gepubliceerde versie is van toepassing.